بیمه شخص ثالث

بيمه شخص ثالث يكي از بيمه هاي مسئوليت است و با آنكه بيمه هاي بازرگاني عموماً اختياري هستند اما بنا به قانون مصوب 26/9/1347 و براي هماهنگي با سيستمهاي حمايتي در جهان، اين بيمه اجباري شد.

به موجب ماده يك قانون شخص ثالث، كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تيلر متصل به وسايل مزبور و قطارهاي راه آهن – اعم از اينكه اشخاص حقوقي باشند – مسئول جبران خسارتهاي بدني و مالي اي هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا محمولات آنها به اشخاص وارد شود و نيز مكلفند مسئوليت خود را از اين جهت نزد يكي از شركتهاي بيمه داخلي بيمه نمايند.

بيمه شخص ثالث يك بيمه مسئوليت است به اين صورت كه مسئوليت راننده را در مقابل اشخاص ديگر بيمه مي كند. حال چرا مي گويند شخص ثالث؟

علتش آن است كه اصولاًٌ در بيمه همواره دو طرف بيمه گر و   بيمه گذار را داريم در حاليكه در اينجا شخص ديگري وارد مي شود كه به بيمه گر است و نه بيمه گر است و نه بيمه گذار و اگر خسارتي به او وارد شد ، زيان وارده جبران مي شود، لذا مي شود طرف سوم و ثالث. اصطلاح شخص ثالث تنها مربوط به افراد نمي شود و اگر اتومبيل بيمه شده با اتومبيل و يا شئ ديگر نيز برخورد كند و به آن خسارت بزند، آن خسارت نيز از طريق شخص ثالث قابل جبران است. در واقع عنوان شخص ثالث در اينجا به طرف سوم قضيه ( كه نه بيمه گر است و نه بيمه گذار ) اطلاق مي شود.


 خطرات اصلی مورد پوشش: در بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه دو نوع پوشش جاني و مالي وجود دارد. در واقع حداقلي كه در قانون براي اين بيمه تعيين گشته است تعهد اصلي بيمه گر است كه بيمه اجباري نيز ناميده مي شود.

پوشش جاني حداكثر خسارتي است كه در صورت بروز حادثه جاني براي شخص ثالث خسارت ديده پرداخت مي گردد. پوشش مالي حداكثر خسارتي است كه در صورت بروز حادثه مالي براي شخص ثالث خسارت ديده پرداخت مي گردد. خسارتهاي وارد به اشخاص ناشي از تصادف، سقوط، آتش سوزي يا انفجار وسيله نقليه اي كه داراي بيمه شخص ثالث است و نيز خسارتهايي كه از محمولات وسيله نقليه مذكور به اشخاص ثالث وارد مي شود.
 
1- خسارتهاي وارده به سرنشين غير قانوني وسايل نقليه.
2- 
خسارتهاي وارد به بيمه گذار يا كالاها، اموال، اجناس، ساختمانها و وسايل نقليه تحت مالكيت يا تصرف بيمه گذار.
3- 
خسارت هاي وارد شده به محمولات وسايل نقليه مورد بيمه.
4- 
خسارت هاي وارد شده به اشخاص ثالث در هنگام بارگيري يا باراندازي محمولات وسايل نقليه مورد بيمه.
5- 
خسارت هاي ناشي از خطرات اجتناب ناپذير نظير جنگ، سيل و زلزله.
6- 
خسارت هاي مستقيم يا غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديو اكتيو.
7- 
خسارت هاي ناشي از محكوميت جزايي و پرداخت جرايم.
8- 
خسارت هاي ناشي از حوادث كه در خارج از كشور اتفاق مي افتد.


 
 خطرات اصلی بیمه حوادث سرنشین
 خطرات مورد تعهد:
چنانچه سرنشين وسيله نقليه شده در اثر حوادث مشمول بيمه جان خود را از دست داده يا مصدوم و مجروح گردد، بيمه گر مبلغي بعنوان غرامت به بازماندگان بيمه شده (در صورت فوت) يا خود وي مي پردازد. همچنين پرداخت هزينه هاي پزشكي افراد مصدوم به عهده شركت بيمه است.
 

  خطرات خارج از تعهد:
1- بكار بردن وسيله نقليه در مسابقات شرط بندي و آزمايشهاي فني و رانندگي.
2- 
حريق در اثر سوخت گيري اتومبيل.
3- 
خسارت هاي ناشي از خطرات اجتناب ناپذير نظير سيل، زلزله، جنگ، انقلاب و غيره.
4- 
تشعشعات هسته اي و راديو اكتيويته.


 خطرات اضافی مورد پوشش: در بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه همان پوشش هاي اصلي مي تواند با افزايش سقف پوشش هاي جاني و مالي از حد بيمه اجباري به پوشش اضافي تبديل گردد. مقادير پوشش هاي جاني و مالي اضافي ازحد بيمه اجباري به بالا مي باشند.

 

بيمه حوادث سرنشين و راننده: اين پوشش خطر حادثه و فوت براي راننده وسيله نقليه و سرنشينان را كه مشمول تعريف ثالث زيان ديده قرار نمي گيرد، پوشش مي دهد تأمين بيمه گر، جبران هزينه هاي بيمارستان، غرامت از كار افتادگي، غرامت فوت راننده يا سرنشينان در مقابل حوادثي مانند آتش سوزي وسيله نقليه واژگون شدن و برخورد با اشياي ثابت است.