مدارک خسارت شخص ثالث مالی

اعلام مدارک  خسارت شخص ثالث مالی:

 -با گزارش مقامات انتظامی

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت با گزارش مقامات انتظامی عبارتند از:

      - اصل و کپی بیمه نامه شخص ثالث طرفین حادثه .

      - یک عدد کوپن بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه.

      - اصل و کوپی گواهینامه و کارت خودرو طرفین حادثه.

      - سند مالکیت خودرو زیاندیده.

      - اصل کروکی.

در صورتیکه کروکی تنطیمی از نوع غیر سازشی باشد، می بایست علاوه بر مدارک فوق، برگ بازجویی طرفین حادثه به همراه سایر گزارشهای تکمیلی از قبیل نیروی انتظامی، عند الزوم گزارش کارشناس رسمی دادگستری، و عندالزوم رای محاکم قضایی در مورد کروکی تنظیمی به شعب پرداخت خسارت ارائه گردد.

 

 -بدون گزارش مقامات انتظامی

پرداخت خسارت بدون ارائه مقامات انتظامی، منوط به داشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر و با تعهدات کامل مالی و پیوسته در زمان حادثه، برای طرفین حادثه و دارا بودن گواهینامه مجاز توسط رانندگان مقصر و زیاندیده می باشد. همچنین حضور وسایل نقلیه طرفین حادثه در محل شعبه خسارت جهت بازدید کارشناس این شرکت و تایید حادثه الزامی است و پرداخت خسارت حداکثر تا سقف یک میلیون ریال می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت عبارتند از:

      - اصل وکپی بیمه نامه شخص ثالث طرفین حادثه.

      - یک عدد کوپن بیمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه.

      - اصل وکپی گواهینامه و کارت خودرو طرفین حادثه.