محاسبه حق بیمه شخص ثالث

در بيمه نامه مسئوليت مدني دارنده وسيله نقليه(بیمه نامه شخص ثالث) ، حق بيمه با توجه به تعهدات مشخص شده برای پوششهای مالی و جانی و سرنشين و همچنين ظرفيت و تعداد سيلندرهای خودرو ، تعيين می شود.